hành trang vào lớp 1

Chương trình hành trang vào lớp 1 là một chương trình học cung cấp cho trẻ những kỹ năng cơ bản như tư thế ngồi đúng, cách cầm bút, cách để vở.... tạo tiền đề cho trẻ tự tin hơn khi bước vào một môi trường mới.