Tiếng Anh Toán

Nội dung chương trình dạy học tích hợp làm quen và bổ trợ tiếng Anh Toán cho học sinh tiểu học được Công ty CP Giáo dục và Du học Quốc tế Việt-Úc thiết kế và biên soạn dựa trên nội dung kiến thức tiếng Anh tổng quát bậc tiểu học và sách giáo khoa Toán 1,2,3,4,5 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam,kết hợp tham khảo hệ thống sách Toán tiếng Anh của Nhà XB Cambridge, Oxford, MacMillan, Singapore, Hàn Quốc đảm bảo phù hợp với chương trình học theo quy định của Bộ Giáo dục định hướng phát triển phù hợp với chương trình sách giáo khoa mới hệ 12 năm, tương thích với khung kiểm tra đánh giá 6 bậc của Bộ giáo dục và đào tạo và nội dung kiến thức có thể đáp ứng khi học sinh tham gia các kỳ thi Olympic và Toán Quốc tế.