Chương trình giao tiếp nghe nói với 100% Giáo viên Nước ngoài

Là chương trình đào tạo Anh ngữ chuyên biệt dành cho các học viên muốn phát triển kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh