TTKNS HANDS THANH CHƯƠNG

Trung tâm Kỹ Năng Sống HANDS THANH CHƯƠNG có cơ sở chính tại số 07, Nguyễn Tài Cẩn, Khối 2A, Thị trấn, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An.